▪️ เราส่งมอบโอกาสที่ดีให้กับศิลปินอิสระอย่างมีมาตราฐานและมีจรรยาบรรณ
▪️ เราจะเป็นสื่อกลางที่สร้างผลงานศิลปะด้านดนตรีให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม